กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


นางเขมจิรา ผลประสาท ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง เร่งรัด และมอบหมายงาน แนะนำการปฏิบัติงานภายในกลุ่มรับผิดชอบงาน ดังนี้

1. งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา

2. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

3. งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา

นางเขมจิรา ผลประสาท ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ งานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา ดังนี้

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา (DMC/EMIS/B-OBEC)

1.2 การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

1.3 พัฒนาบุคลากรและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา

1.4 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

1.5 งานพัฒนา ปรับปรุง และดูแลเว็บไซต์สำนักงาน

1.6 การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


2. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ดังนี้

2.1 งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT)

2.2 งานส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

2.3 งานส่งเสริมการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

2.4 งานพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

2.5 งานพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.6 งานติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

3. งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้

3.1 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

3.2 ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษาและพัฒนาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม

3.3 ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์

3.4 การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม

3.5 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูล และการโต้ตอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ

3.6 การพัฒนาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

3.7 การติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม

3.8 ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

3.9 ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

3.10 งานบริการ สนับสนุน และส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ และสถานศึกษาใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3.11 พัฒนาคุณภาพการให้บริการงานและงานดูแลระบบโปรแกรมที่รับผิดชอบ

3.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4. งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเกียรติศักดิ์ ภูเนตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร ปฏิบัติหน้าที่ งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

4.2 การพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ I CT เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

4.3 การพัฒนา ปรับปรุง การใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ากับกระบวนการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ

4.4 การพัฒนา ปรับปรุง และจัดทำเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และอบรม ให้ความรู้ แก่บุคลากรในสังกัด และสถานศึกษา

4.5 งานบริการ สนับสนุน และส่งเสริมบุคลากร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธู์ และสถานศึกษาใช้เครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รูปแบบต่าง ๆ

4.6 ผู้ดูแลระบบเว็บไซด์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

4.7 ดูแลระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

4.8 พัฒนาคุณภาพการให้บริการงานและดูแลระบบโปรแกรมที่รับผิดชอบ

4.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามคำสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คำสั่งแต่งตั้ง

  1. คำสั่งแต่งตั้ง ปีงบประมาณ 2564

  2. คำสั่งแต่งตั้ง ปีงบประมาณ 2565

  3. คำสั่งแต่งตั้ง ปีงบประมาณ 2566