นายธีรภัทร วงษ์สว่าง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขพพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

นางเขมจิรา ประสาทผล

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์

Waiyawit Moonsap
ตำแหน่ง : ศึกษานิเ
ทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล : waiyawit@sesao24.go.th โทรศัพท์ 09 239 85585
Line :
ศน.ไวยวิทย์
Website :

นายเกียรติศักดิ์ ภูเนตร

kiatisak poonet

บธ.บ (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ - พัฒนาซอฟแวร์)
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

อีเมล : bigjods@sesao24.go.th โทรศัพท์ 08 723 35104